افزایش بازدید سایت

۱۰ هزار بازدید

آی پی های ایرانی
هر بازدید 30 تا 60 ثانیه
بازدید کاملا واقعی
بازدید دوره ای و غیر منظم
کاهش رتبه الکسا
افزایش رتبه کلمات کلیدی گوگل

۲۰ هزار بازدید

آی پی های ایرانی
هر بازدید 30 تا 60 ثانیه
بازدید کاملا واقعی
بازدید دوره ای و غیر منظم
کاهش رتبه الکسا
افزایش رتبه کلمات کلیدی گوگل

۴۰ هزار بازدید

آی پی های ایرانی
هر بازدید 30 تا 60 ثانیه
بازدید کاملا واقعی
بازدید دوره ای و غیر منظم
کاهش رتبه الکسا
افزایش رتبه کلمات کلیدی گوگل

ربات ۱۰ تا ۱۵ هزار بازدید

2 تا 5 آی پی ایرانی
هر بازدید 5 تا 10 ثانیه
قابلیت انتخاب مروگر
بازدید از کل صفحات
بازدید از تصاویر
کاهش رتبه الکسا
افزایش رتبه کلمات کلیدی گوگل
گارانتی بازگشت وجه

ربات ۱۵ تا ۲۰ هزار بازدید

2 تا 5 آی پی ایرانی
هر بازدید 5 تا 10 ثانیه
قابلیت انتخاب مروگر
بازدید از کل صفحات
بازدید از تصاویر
کاهش رتبه الکسا
افزایش رتبه کلمات کلیدی گوگل
گارانتی بازگشت وجه

ربات ۲۰ تا ۲۵ هزار بازدید

2 تا 5 آی پی ایرانی
هر بازدید 5 تا 10 ثانیه
قابلیت انتخاب مروگر
بازدید از کل صفحات
بازدید از تصاویر
کاهش رتبه الکسا
افزایش رتبه کلمات کلیدی گوگل
گارانتی بازگشت وجه